Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα προσωπικού σε ηλεκτρονική μορφή

Τέθηκε στις 15/10/2012 σε λειτουργία και εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως προς το τμήμα των πινάκων προσωπικού (Ε4) και των θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης (Ε8 & Ε9).
Επίσης, όσον αφορά τον ΟΑΕΔ τις μεταβολές προσωπικού με τα έντυπα Ε3, Ε5, Ε6 & Ε7.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία 
Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού 2013 νέες οδηγίες

Τι γίνεται εφόσον έχει καταθέσει κάποιος χειρόγραφο ετήσιο πίνακα

 • Μπορεί εάν θέλει να καταθέσει συμπληρωματικό ή τροποποιητικό πίνακα ηλεκτρονικά, με την επιλογή αρχικός, να γράψει στις παρατηρήσεις ότι αφορά για παράδειγμα συμπληρωματικό πρόσληψης και ότι έχει κατατεθεί ο ετήσιος χειρόγραφα με αρ. πρ. χχχχχ χχ/χχ/2012. Το σύστημα θα τον πάρει.

Νέο βίντεο για πρόγραμμα εργασίας
Update 04-03-2013

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Παρακολουθήστε το κάτωθι βίντεο για να λάβετε μία εικόνα για την ηλεκτρονική υποβολή.
Update 07-11-2012

επιλέξτε HD για να δείτε το βίντεο σε καλύτερη ποιότητα.

Δημοτικά Διαμερίσματα Ηρακλείου 

Ότι απορία έχετε μπορείτε με σχόλιο να μας το αναφέρετε να σας απαντήσουμε
Αρχικά θα επιλέγεται το είδος του πίνακα που θα κατατεθεί:

ΕΤΗΣΙΟΣ
Κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΧΙΚΟΣ
Σε περίπτωση σύστασης νέου παραρτήματος που απασχολεί προσωπικό εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 16/11 κάθε έτους έως 14/9 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται αρχικός πίνακας προσωπικού για το παράρτημα αυτό. Ο αρχικός πίνακας είναι ο πρώτος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και αφορά τις περιπτώσεις: i) μεταβολής των αποδοχών, ii) πρόσληψης νέου εργαζομένου και iii) αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η υποβολή αρχικού πίνακα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή – και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία – και γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά την περίπτωση αλλαγής των ήδη υποβληθέντων στοιχείων ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Αφορά την περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη υποβληθεισών αποδοχών των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αφορά πρόγραμμα ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας: αποτελεί συνέχεια ήδη υποβληθέντος προγράμματος ωραρίου εργασίας είτε οργάνωσης του χρόνου εργασίας του οποίου η ισχύς έχει παρέλθει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υποβάλλεται σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου.

(συνιστάται η αναγραφή των παραπάνω “τίτλων” πάνω στο πίνακα προσωπικού που κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας)

Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml):
Με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» επιλέγεται αρχείο σε μορφή *.xml, από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία των εργαζομένων και θα εισαχθούν αυτόματα στον προς υποβολή πίνακα προσωπικού. Το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή του υποβάλλοντος και έχει μορφή *.xml. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης (download) ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής από την αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση της οποίας καταχωρούνται τοπικά τα στοιχεία των εργαζομένων και παράγεται το σχετικό αρχείο σε μορφή *.xml. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που το αρχείο *.xml παράγεται από λογισμικό τρίτων, μπορείτε να κατεβάσετε από το ίδιο σημείο το σχήμα (*.xsd) του αρχείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
Κατά την υποβολή τροποποιητικού ή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού αναφέρονται υποχρεωτικά στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του τελευταίου ηλεκτρονικά υποβληθέντος ετήσιου ή αρχικού πίνακα και η ημερομηνία υποβολής αυτού. Όταν υποβάλλονται περισσότεροι του ενός τροποποιητικοί ή Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού, τότε το σύνολο των πινάκων αυτών θα αναφέρονται στον ίδιο ετήσιο ή αρχικό πίνακα, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ετήσιος ή αρχικός που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί πχ κατά την υποβολή ενός συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού να εισαχθούν στα παραπάνω δύο πεδία τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου συμπληρωματικού πίνακα.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο παράρτημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Συμπληρώνονται τα πεδία «Άνδρες», «Γυναίκες», «Ανήλικα» και «Σύνολο» για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το πεδίο παρακαλείστε να υποβάλλετε τόσο πληροφορίες που αφορούν το προς υποβολή έντυπο όσο και γενικότερα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής ως προς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου.

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ» 
Εισάγεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και ελέγχεται. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «Δ.Ο.Υ.», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ» και «E-MAIL» συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ του τόπου κατοικίας, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ» και «Α.Φ.Μ.» του τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και του ιατρού εργασίας (ΙΕ) που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στο παράρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ

Αφορά την κατάθεση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΠΕΚ ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης των δικαιολογητικών ορισμού ΤΑ και ΙΕ για τον έλεγχο του νομοτύπου της ανάθεσης. Το πεδίο συμπληρώνεται ως κείμενο πχ «2054/11-09-2012».

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται το πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ και του ΙΕ στο παράρτημα πχ «κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 12:00 – 13:40».

ΒΕΒΑΙΩΝ
Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του βεβαιούντος την ορθότητα των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών.

Για να βρείτε τις μεικτές αποδοχές πατήστε εδώ ή http://ergatika.gr/sse/
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα στοιχεία των απασχολούμενων είναι προ-συμπληρωμένα όταν προηγουμένως έχει γίνει η επιλογή «Ε4 – Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)’ ή «Ε4 – Αναπαραγωγή από Προηγούμενη Υποβολή».

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική διότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας.

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Συμπληρώνεται το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποβληθούν με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Σε τέτοια περίπτωση τα δύο πεδία πρέπει να είναι κενά, να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» και να προσδιορίζεται το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Επισυναπτόμενο αρχείο» στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εάν πρόκειται για πρακτική άσκηση, να αναγραφεί σε αυτό το πεδίο «Πρακτική άσκηση-ημεδαπός», ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός ΕΕ» ή «Πρακτική άσκηση-αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας».

Επισυναπτόμενο αρχείο
Αφορά μόνο την υποβολή του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf. Το αρχείο αναζητείται στον τοπικό υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η υποβολή και αφού επιλεγεί, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο έντυπο. Όταν το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας υποβάλλονται με επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει:

-τα δύο πεδία «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και  «ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ» να είναι κενά και

-να είναι επιλεγμένο (τσεκαρισμένο) το πεδίο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ».

Επισήμανση: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε4 δεν μπορεί να ακολουθηθεί για τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190Α/31-8-2000).

483 comments to Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού, οδηγίες, βίντεο παρουσίαση

 • ελπίδα

  Καλημέρα. Γνωρίζετε καθόλου τι γίνεται στην περίπτωση των ΚΤΕΛ? Βάσει των ΠΔ 235/68 και 288/76 και λόγω των έκτακτων αναγκών της δουλειάς, καταθέτουμε καθημερινά πίνακα ωρών λειτουργίας των λεωφορείων και ημερήσιες καταστάσεις με τις βάρδιες των οδηγών. Σε κάποιες επιθεωρήσεις συνεχίζουν να τις λαμβάνουν χειρόγραφα και σε κάποιες άλλες όχι. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να τις στέλνουμε ηλεκτρονικά. Τι γνώμη έχετε εσείς?

  • admin

   Τα προγράμματα εργασίας και τα καρτελάκια των ΚΤΕΛ ρυθμίζονται σύμφωνα με το αρ. 27 ΠΔ 246/2006 σε συνέχεια του ν. 2963/2001.
   Καθώς λοιπών διαφοροποιείται λίγο η κατάσταση και ο 2874/00 ως ισχύει με τον 3996/2011 δεν σχετίζεται με τη νομοθεσία αυτή, το τοπίο είναι λίγο θολό, και οι Επιθεωρήσεις Εργασίας θα παραλαμβάνουν χειρόγραφα προς το παρόν τα προγράμματα και θα θεωρούν τα καρτελάκια όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

 • ΣΤΑΘΗΣ

  Συγγνώμη που καταχρώμαι το χώρο σας, αλλά θα πρέπει να διευκρινήσω το εξής: τον ετήσιο πίνακα και όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τις έχω υποβάλλει χειρόγραφα.

  Το πρόβλημα μου είναι πως στον αρχικό πίνακα(που θα περιλαμβάνει όλο το προσωπικό όπως ειναι τη δεδομένη στιγμή) που θελώ να στειλώ ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα στο πεδίο των παρατηρήσεων, δεν υπάρχει η δυνατότητα -επειδή το πρόγραμμα επιτρέπει συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων μόνο- να σημειώσω όλους τους αριθμούς των πρωτόκολλων με τις μεταβολές που έχουν γίνει.

  • admin

   Συνιστάται να συμπληρώστε οπωσδήποτε τον ετήσιο, τον τελευταίο σε ισχύ και γράψτε + λοιπές μεταβολές, παρουσίαση σημερινής εικόνας.
   Εκφράζουμε απλά μια ανεπίσημη άποψη.

 • MARIA L.

  Καλημέρα σας.Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:μπορώ να επιδοτηθώ από ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση εάν η φοιτήτρια σπουδάζει στο εξωτερικό και θέλει να κάνει την πρακτική της άσκηση στη Ελλάδα?Ευχαριστώ.

 • ΣΤΑΘΗΣ

  Καλησπέρα. Υπέβαλα ετήσιο πίνακα εμπρόθεσμα. Έκτοτε και μέχρι σήμερα έχω υποβάλλει τρεις συμπληρωματικούς πινακές προσληψεις και ένα τροποποητικό αποδοχών. Επιπροσθέτως, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποιες απολύσεις και αποχωρήσεις. Σήμερα, προσπαθώ να υποβάλω αρχικό πίνακα(που περιέχει τα σημερινά δεδομένα του προσωπικού)ηλεκτρονικά και στις παρατηρήσεις σημειώνω τους αριθμούς πρωτοκόλλων των πινάκων(τον ετήσιο του ’12, τους 3 συμπλ. καθώς και 1 τροποπ.) σύμφωνα με τους οποίους έχει διαμορφωθεί ο αρχικός πίνακας που προσπαθώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά.

  Θα πρέπει όμως να σημειώσω στις παρατηρήσεις και του αρ. πρωτοκ. των απολύσεων που έγιναν αυτό το διάστημα, αλλά το σύστημα δέχεται περιορισμένο αριθμό γραμματικών χαρακτήρων.

  Συνιστά σοβαρό λάθος η μη αναγραφή των αρ. πρωτοκ. των απολύσεων;
  Είμαι καλυμμένος με την αναγραφή μόνο των αρ. πρωτοκ. των πινακων προσωπικού;
  Μπορείτε να μου προτείνετε κάτι άλλο;

  Σας ευχαριστώ.

  • admin

   Εφόσον θέλετε να εμφανίσετε ως αρχικό τη σημερινή εικόνα, καλό θα ήταν να αναφέρετε όλα τα πρωτόκολλα.
   Όπως καταλάβατε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το τι θα καταθέσετε ως αρχικό, π.χ. θα μπορούσατε να ονομάσετε μια νέα πρόσληψη ως αρχικό, αρκεί να γράψετε ξεκάθαρα στις παρατηρήσεις τι αφορά.

 • Φωτης

  Καλησέρα ηδιαδικασία ποιά είναι γιατί μπερδεύτηκα. Όταν κάνεις μια πρόσληψη πρώτα στέλνεις ηλεκτρονικά την αναγγελία και μετά τον πίνακα? η δεν παίζει ρόλο

  Ευχαριστώ

 • admin

  Δεν είχατε υποχρέωση από το νόμο στο δανεισμό να καταθέτετε τροποποιητικό πίνακα. Αφού ασφαλίζει και πληρώνει ο αρχικός εργοδότης.
  Ο εργαζόμενος έχει τον πίνακα μαζί του από τον αρχικό εργοδότη, και τη σύμβαση δανεισμού για να αποδείξει του λόγου το αληθές.
  Στην πράξη, για μεγαλύτερη κατοχύρωση κατέθεταν οι επιχειρήσεις τροποποιητικό πίνακα.

 • tasos

  Καλημέρα, μήπως γνωρίζει κάποιος τι κωδικό έχει ο μπουφετζής; Το 514020 δεν υφίσταται πια..

 • EYA

  ) αν εχουμε εργαζομενο που ξεκιναει την εργασια του δευτερα στις 8 το πρωι μπορουμε να καταθεσουμε την προσληψη και την κατασταση προσωπικου την παρασκευη?
  οταν συμπληρωθουν τα παραπανω εντυπα παταμε απλα υποβολη και εχουν καταχωρηθει?

  • admin

   Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει περιορισμός στο να υποβάλλετε τα έντυπα εκ των προτέρων.

 • κουλα

  υπαρχει καποιος πινακας με τα υποχρεωτικα πεδια που πρεπει να συμπληρωνονται σε καθε εντυπο?

 • Evgenia

  Θελω να υποβαλλω πρωτη φορα ηλεκτρονικα το προγραμμα τμηματων εναλλαγης εργασιας. Ποιας διαδικασιας το βιντεο ακολουθω? Ευχαριστω

  • admin

   Θα ακολουθήσετε το βίντεο που αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, αλλά αντί συμπληρωματικο ωραρίου θα επιλέξετε αρχικός.

   • Evgenia

    Εχω συμπληρωσει για πρωτη φορα ηλεκτρονικα τον πινακα προσωπικου συμφωνα με το μηνα Μαρτιο.
    Απο Δευτερα θα εχω να κανω μια προσληψη.
    Υποβαλλω τωρα τον αρχικο μου πινακα ως εχει μεχρι στιγμης, κ Δευτερα υποβαλλω συμπληρωματικο προσληψης? ή το στελνω κατευθειαν αλλαγμενο Δευτερα?

    • admin

     Καλύτερα να παρουσιάσετε την εικόνα σήμερα ως αρχικό και μετά να κάνετε τον συμπληρωματικό πρόσληψης.

 • MARIA L.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ.

 • ΝΙΚΟΣ

  ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΔΙΝΩ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗ 01/03/2013
  ΚΑΙ 04/04/2013 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΤΑΝ ΠΑΤΑΩ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΙΣ ΔΩΣΩ . ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ.

 • Νικος

  Για προσληψη ε3 αλλοδαπού τι χρειάζεται να επισυνάψω;

  • admin

   Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Δείτε όταν μπείτε στη φόρμα του υπουργείου τις “οδηγίες”.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θα ήθελα να ρωτήσω το πρόγραμμα εργασίας που καταθέτουμε κάθε μήνα
  ( βαρδιολογιο ) πρέπει να κατατίθεται πριν την έναρξη των βαρειών η έχω προθεσμία και 2 ημέρες αργότερα ?

  • admin

   Ως τροποποίηση έχει δύο ημέρες. Ως συμπληρωματικός ωραρίου κατά την άποψή μας είναι πριν την ανάληψη της υπηρεσίας.

 • φενια

  εστειλα 4/3/2013 ηλεκτρονικα προσληψη, με ημερομηνια προσληψης 5/3/2013 και εναρξη εργασιας 08.00 το πρωι, θα εχω προβλημμα με την διαφορα αυτη της ημερομηνιας?

 • φενια

  ΣΤΟ 2012 ΜΕΤΑ ΤΗΣ 15/9 ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑ (ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΕΩΡΩ ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΒΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΕ 5 ΜΕΡΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΘΑ ΣΤΕΙΛΩ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ?

  • admin

   Να παρουσιάσετε τη σημερινή εικόνα. Να γράψετε στις παρατηρήσεις όσους περισσότερους πίνακες μπορείτε από τις μεταβολές.
   Άλλως να ονομάσετε αρχικό ένα οποιοδήποτε νέο πίνακα θέλετε να καταθέσετε. Ο αρχικός στο σύστημα είναι απλά η αφετηρία.

 • φενια

  αν καποια απο τα στοιχεια του εργοδοτη-εταιριας ειναι λαθασμενα, πως μπορω να τα διορθωσω? παραδειγμα τηλεφωνο!

  • admin

   Δεν είναι σημαντικό λάθος. Φροντίστε με στον επόμενο πίνακα να εμφανιστεί το σωστό. Για σοβαρά λάθη μπορείτε να κάνετε γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 • ATHINA

  Υπέβαλα σήμερα ηλεκτρονικά μια αναγγελία πρόσληψης και πήρα αριθμό πρωτοκόλλου.
  θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση σε ένα πεδίο, θα μπορούσα να υποβάλλω νέα πρόσληψη?

  Ευχαριστώ πολύ

  • admin

   Εάν το λάθος είναι σημαντικό να κάνετε γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 • MARIA L.

  ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF, ΠΟΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ,ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ?

  • admin

   Το αρχείο αυτό είναι για το πρόγραμμα εργασίας των εργαζομένων όχι του εργοδότη.
   Δείτε το νέο βίντεο.

 • apostolos

  Για να υποβάλλω πρώτη φορά ηλεκτρονικά πίνακα προσωπικου μου ζητάει να έχω υποβάλλει ηλεκτρονικά μία προηγούμενη και επομένως αριθμό πρωτοκόλου και ημερομηνία υποβολής.
  Τι θα βάλω στη θέση τους για να μπορέσω να συνεχίσω αφού δεν έχω υποβάλλει ποτέ μέχρι τώρα ηλεκτρονικά?ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • admin

   Να ονομάσετε τον πρώτο ηλεκτρονικό πίνακα αρχικό για να έχετε αυτόν ως αφετηρία.

 • George

  Καλησπέρα, αν η επιχείρηση έχει μεταβολές στο προσωπικό καταθέτουμε τον ετήσιο και μετά όσες μεταβολές μεσολάβησαν εώς και σήμερα, αναγράφοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου; Όσον αφορά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, πως μπορούμε να το καταθέσουμε; Ευχαριστώ!

  • admin

   Ως αρχικό μπορείτε να καταθέσετε την σημερινή εικόνα. Δηλαδή ετήσιο με όλες τις μεταβολές.
   Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δείτε το βίντεο που ανέβηκε σήμερα.

 • ikonomakis

  Καλημέρα και συγχαρητηρια. Ηθελα να ρωτησω σχεετικα με την μηνιαια κατασταση εργασιας (σεντονι), οπου αναγραφονται το πληρες μηνιαιο προγραμμα των εργαζομενων. Πηγα στην επιθεωρηση εργασιας σημερα 04/03/13 και δεν μου το παρελαβαν. Για να το στειλω ηλεκτρονικα θα πρεπει να στειλω Πινακα προσωπικου και το ιδιο να επαναλαμβανω καθε μηνα ωε “Τροποποιητικο ωραριου” και μαζι να επισυναπτω το εντυπο που αναφερω το μηνιαο προγραμμα; Ευχαριστω

  • admin

   Σωστά απλά να επιλέγετε συμπληρωματικό ωραρίου. Όταν έχετε καταθέσει συμπληρωματικό, και κάνετε κάποια αλλαγή σε αυτό, τότε να επιλέξετε τροποποιητικό.

 • Νίκος

  Έχω υποβάλλειαρχικό πίνακα Προσωπικού 21/2(πρόσληψη) χειρόγραφα στην επιθεώρηση εργασίας. Έχω κάνει λάθος στην ειδικότητα του εργαζόμενου του εργαζομένου. Μπορώ να υποβάλλω πίνακα προσωπικού ηλεκτρονικά και να αλλάξω την ειδικότητα? Υπάρχει θέμα προστίμου?

  • admin

   Δεν προβλέπεται τροποποιητικός πίνακας για αλλαγή ειδικότητας.
   Τεχνικά, εάν αλλάξετε το ωράριο ή το μισθό ελάχιστα μπορείτε να καταθέσετε εξ αυτού τροποποιητικό και να αναφέρετε στο νέο πίνακα την σωστή ειδικότητα.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής μισθού στην αναγγελία πρόσληψης του ΟΑΕΔ που έχει ήδη υποβληθεί; Εαν όχι, καλυπτόμαστε από την τροποποιητική κατάσταση μισθού που υποβάλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας;

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ισχύει η προθεσμία των 8 ημερών για την ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας σύμβασης του ΟΑΕΔ ή πρέπει να γίνεται αυθημερόν;

 • ΛΑΜΠΡΟΣ

  Στο πεδίο των μικτών αποδοχών της αναγγελίας πρόσληψης του ΟΑΕΔ, θα μπορούσε να καταχωρηθεί η μικτή αμοιβή ή το ημερομίσθιο αντί

  του μικτού μισθού;

  • admin

   Θα το εξειδικεύσετε στον πίνακα προσωπικού, όπου θα καταχωρίσετε τις αποδοχές, και στις παρατηρήσεις ανά εργαζόμενο μπορείτε να γράψετε π.χ. ημερομίσθο 4 ωρών ή μισθός 20 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, ή ωρομίσθιο κτλ.

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής μισθού στην αναγγελία πρόσληψης του ΟΑΕΔ που έχει ήδη υποβληθεί; Εαν όχι, καλυπτόμαστε από την

  τροποποιητική κατάσταση μισθού που υποβάλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας;

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ισχύει η προθεσμία των 8 ημερών για την ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας σύμβασης του ΟΑΕΔ ή πρέπει να γίνεται αυθημερόν;

  • admin

   ισχύει το 8ήμερο. Δείτε στη νέα υπουργική απόφαση που δεν την αναφέρει αλλά κάνει παραπομπή στην κείμενη νομοθεσία.

 • George

  Εχω μία επιχείρηση η οποία έχει 3 παραρτήματα κεντρικό και 2 υποκαταστήματα τα οποία ειναι σε μικρή απόσταση. Κεντρικό και 1ο υποκατάστημα απέναντι 4 μέτρα περίπου και το 2ο υποκατάστημα δίπλα στο 1ο υποκατάστημα σε συνεχώμενο χώρο,και ίδιο αντικείμενο εργασιών όλα τα παραρτήματα. Ολοι οι εργαζόμενοι δουλεύουν και στα 3 παραρτήματα ταυτόχρονα και πάνε όπου χρειάζετε κάθε φορά.
  Μέχρι τώρα κατέθετα χειρόγραφα στην επιθεώρηση εργασίας ένα πίνακα προσωπικού και ένα πρόγραμμα εργασίας χωρίς να αναφέρω παράρτημα με τα στοιχεία της έδρας. Τώρα με ηλεκτρονικό τρόπο που ζητάει αριθμό παραρτήματος πρέπει να καταθέσω ενα πίνακα προσωπικού και ένα πρόγραμμα εργασίας και να βάλω σαν παράρτημα το κεντρικό πχ ή να καταθέσω τρείς φορές τον ίδιο πίνακα προσωπικού και το ίδιο πρόγραμμα εργασίας χωριστά για κάθε παράρτημα.
  Σημείωση στη ΑΠΔ που υποβάλλω στο ΙΚΑ τους βάζω όλους στο 1ο υποκατάστημα γιατί εκεί παρέχουν το 90% του χρόνου εργασίας τους.

  • admin

   Πρακτικά σωστά το κάνετε. Καταθέστε στο κεντρικό, αλλά να υπάρχουν και στα 3 υποκαταστήματα διαθέσιμοι οι πίνακες (σε περίπτωση ελέγχου).
   Οι επίσημες οδηγίες του υπουργείου αναφέρουν ότι θα πρέπει να γίνεται και τροποποιητικός πίνακας, αλλά κατά την άποψή μας χειρότερο είναι να γεμίσετε το σύστημα πίνακες (τότε είναι που δυσκολεύει ο έλεγχος), ιδιαίτερα όταν έχετε συχνές αλλαγές και τα υποκαταστήματα δεν αλλάζουν τμήμα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ .

 • ΝΙΚΟΣ

  ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ . ΠΩΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΑΦΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .

  • admin

   Προφανώς βρίσκεστε σε άλλο πεδίο. Δείτε στο νέο βίντεο για τα προγράμματα στην αρχή που γίνεται αναζήτηση πίνακα.

Leave a Reply

  

  

  


× two = 16